กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

ภาพข่าว

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตฯ ประจำเดือนเมษายน 2567

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตฯ ประจำเดือนเมษายน 2567 เพื่อติดตาม วิเคราะห์และรายงานผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตสำหรับประกอบการกำหนดนโยบาย และหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตให้เป็นตามเป้าหมายที่กรมสรรพสามิตกำหนดไว้ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ Command Room ชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต พร้อมทั้งผ่านระบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567