กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรกรมสรรพสามิตได้ร่วมกันพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นตอน พัฒนาต่อยอดสร้างคุณค่าเป็นนวัตกรรม เพื่อให้ก้าวทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง และเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างประโยชน์ให้กับองค์กร และเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์บุลวิชช์ ช่วยชูวงศ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Design Thinking เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ตามโครงการดังกล่าว โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566