กรมสรรพสามิต | Excise Department การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

นโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต