กรมสรรพสามิต | Excise Department การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส