กรมสรรพสามิต | Excise Department ITA 2563 (ส่วนวินัยและจริยธรรม)

 1. 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  1. - แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  2. - การทบทวนความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  3.  
 2. 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  1. - รายงานแผนความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  2. - หนังสือให้ดำเนินการตามแผนความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  3. - ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  4. - ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมและการรับสินบน
  5. - มาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่
  6.