กรมสรรพสามิต | Excise Department การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ( ITA  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 )

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันการทุจริต
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต