การขอใบอนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่ ผ่านอินเทอร์เน็ต
 1. 1. สามารถขอใบอนุญาตใหม่ และขอใบอนุญาตล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป (ต่ออายุ) ล่วงหน้า 90 วัน ก่อนหมดอายุ
  •     1.1 ขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ (คู่มือการขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ คลิกที่นี่)
  •     1.2 ขอใบอนุญาตนำเข้าส่งออก (คู่มือการขอใบอนุญาตนำเข้าส่งออก คลิกที่นี่)
  •     1.3 ขอใบอนุญาตผลิตมิใช่เพื่อการค้า (คู่มือการขอใบอนุญาตผลิตมิใช่เพื่อการค้า คลิกที่นี่)
  •     1.4 ขอใบอนุญาตซื้อใบยาแห้ง (คู่มือการขอใบอนุญาตซื้อใบยาแห้ง คลิกที่นี่)
 2. 2. ชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ครบถ้วนถูกต้องตรงกับจำนวนเงินที่กรมสรรพสามิตเรียกเก็บ
 3. 3. สามารถชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผ่านระบบ Internet Banking ของธนาคารหรือชำระที่เคาน์เตอร์/ตู้ ATM ของธนาคารทั่วประเทศ
     
 4. 4. สามารถพิมพ์ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ได้ผ่านช่องทางนี้ธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ
 • ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขายสุราเว้นแต่เวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สถานที่ขายสุราไม่เป็นสถานที่ดังนี้
  • (1) ที่ตั้งสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งบริเวณที่ต่อเนื่องและติดกับสถานที่ดังกล่าว (เฉพาะการขายสุราประเภทที่ 2)
  • (2) ที่ตั้งวัด มัสยิด วัดบาทหลวง หรือสถานที่ประกอบศาสนกิจในนิกายหรือศาสนาใดศาสนาหนึ่ง รวมทั้งบริเวณที่ต่อเนื่องและติดกับสถานที่ดังกล่าว (เฉพาะการขายสุราประเภทที่ 2)
  • (3) ที่ตั้งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งบริเวณที่ต่อเนื่องและติดกับสถานที่ดังกล่าว (เฉพาะการขายสุราประเภทที่ 2)
  • (4) สถานที่ที่เคยเป็นสถานประกอบการขายสุราของผู้ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่ได้พ้นกำหนดระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต (เฉพาะการขายสุราประเภทที่ 2)
  • (5) สถานประกอบการขายสุราของผู้ที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตและอยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
  • (6) สถานที่ต้องห้ามขายสุราตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือกฎหมายอื่น
 • ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขายยาสูบเว้นแต่เวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สถานที่ขายยาสูบ ไม่เป็นสถานที่ ดังนี้
  • (1) สถานที่หรือบริเวณห้ามขายยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
  • (2) ที่ตั้งสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งบริเวณต่อเนื่องและติดกับสถานที่ดังกล่าว (เฉพาะการขายยาสูบประเภทที่ 2 บุหรี่ซิกาแรต)
  • (3) ที่ตั้งวัด มัสยิด วัดบาทหลวง หรือสถานที่ประกอบศาสนกิจในนิกาย หรือศาสนาใดศาสนาหนึ่ง รวมทั้งบริเวณต่อเนื่องและติดกับสถานที่ดังกล่าว (เฉพาะการขายยาสูบประเภทที่ 2 บุหรี่ซิกาแรต)
  • (4) สถานที่ที่ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตขายยาสูบเคยใช้ในการขายยาสูบ เว้นแต่เวลา ได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
  • (5) สถานที่ที่ผู้ที่อยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตขายยาสูบใช้ในการขายยาสูบ