กรมสรรพสามิต | Excise Department เอกสารสารเผยแพร่

fsw-lx-wcc01018010.jpg

 

เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ลำดับที่ ช่วงวันที่  คลิกอ่าน 
18 ที่ นร 0108/ว 7351 ลงวันที่ ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลด 
17 ที่ นร 0108/ว 3530 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561 ดาวน์โหลด 
16 ที่ นร 0108/ว 6537 ลงวันที่ 11กันยายน 2561 ดาวน์โหลด 
15 ที่ นร 0108/ว 5751 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561  ดาวน์โหลด 
14 ที่ นร 0108/ว 4395   ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561    ดาวน์โหลด 
13 ที่ นร 0108/ว 3599 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561  ดาวน์โหลด 
12  ที่ นร 0108/ว 2283   ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561  ดาวน์โหลด 
11 ที่ นร 0108/ว 1349   ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลด 
10 ที่ นร 0108/ว 332   ลงวันที่ 15 มกราคม  2561  ดาวน์โหลด 
9 ที่ นร 0108/ว 10427 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560  ดาวน์โหลด 
8 ที่ นร 0108/ว 8596 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560  ดาวน์โหลด 
7 ที่ นร 0108/ว 7653 ลงวันที่  7 กันยายน 2559  ดาวน์โหลด 
6 ที่ นร 0108/ว 8596 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560  ดาวน์โหลด 
5      ที่ นร 0108/ว 3022 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559  ดาวน์โหลด 
4 ที่ นร 0108/ว 2509 ลงวันที่ 7  กรกฎาคม 2559  ดาวน์โหลด 
3ที่ นร 0108/ว 4592 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559  ดาวน์โหลด 
2  ที่ นร 0108/ว 3524 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ดาวน์โหลด
 
 1ที่ นร 0108/ว 2892 ลงวันที่ 11 เมษายน 2559 ดาวน์โหลด