กรมสรรพสามิต | Excise Department มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

 • ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
  • ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
  • แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
  • หนังสือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมและแนวทางการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม
 • การขับเคลื่อนจริยธรรม
  • คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมสรรพสามิต
  • กลุ่มงานจริยธรรม
  • ช่องทางให้คำปรึกษาและตอบคำถามทางจริยธรรม
  • แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
  • การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐและกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรม
  • หนังสือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบผู้รับผิดชอบงานด้านจริยธรรมและช่องทางการติดต่อ
 • การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • รายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล