กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวปราบปราม

ผลปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2567 (ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2566 – 5 มกราคม 2567)

ตามนโยบายของ ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต ให้ดำเนินมาตรการเชิงรุก ในการปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายที่มีการลักลอบนำเข้าโดยไม่ได้เสียภาษี พร้อมทั้งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ และนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการทำงานทั้งระบบ ตามยุทธศาสตร์ EASE Excise ส่งผลให้มีการจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2567 (ระหว่าง วันที่ 30 ธันวาคม 2566 – 5 มกราคม 2567) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 189 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 2.90 ล้านบาท ประมาณการค่าปรับ 0.03 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 115 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 0.89 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 60 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 1.25 ล้านบาท ประมาณการค่าปรับ 0.03 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 5 คดี รวมเป็นเงินค่าปรับ 0.10 ล้านบาท สินค้าอื่น ๆ จำนวน 9 คดี รวมเป็นเงินค่าปรับ 0.66 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 75,720 ลิตร ยาสูบ จำนวน 3,044 ซอง น้ำมันและผลิตภัณฑ์ จำนวน 2,490 ลิตร

ผลการปราบปรามคดีสำคัญ ๆ ได้แก่


1. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี จับกุมผู้กระทำผิดสินค้ายาสูบ จำนวน 1 ราย จำนวนของกลางยาสูบ 590 ซอง ประมาณการค่าปรับ 0.49 ล้านบาท 2. สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม จับกุมผู้กระทำผิด ดังนี้ 2.1 สินค้ายาสูบ จำนวน 1 ราย ของกลางจำนวน 286 ซอง ประมารการค่าปรับ 0.20 ล้านบาท 2.2 สินค้ารถยนต์ จำนวน 1 ราย ของกลางจำนวน 1 คัน ค่าปรับ 0.46 ล้านบาท