กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

ภาพข่าว

การประชุมเพื่อหารือแนวทางการติดตามและคาดการณ์รายได้ภาษีสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ว่าที่ร้อยตรี ประยุทธ เสตถาภิรมย์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ นางสาวรัชฎา วานิชกร ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี นางศรีนวล กระต่ายวงษ์พระจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 นายณรงค์ ศิริบำรุงวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง และผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1-10 เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการติดตามและคาดการณ์รายได้ภาษีสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 กรมสรรพสามิต พร้อมทั้งประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567