กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

ภาพข่าว

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 1/2567

ดร. นิตยา โสรีกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 1/2567 โดยมีคณะกรรมการฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567