กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

ภาพข่าว

กรมสรรพสามิตจัดสัมมนาหลักสูตรพัฒนากลยุทธ์การปฏิบัติงานด้านการสืบสวนฯ เสริมสร้างทักษะและเทคนิคด้านการสืบสวนให้แก่บุคลากรกรมสรรพสามิต

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการสัมมนาหลักสูตร การพัฒนากลยุทธ์การปฏิบัติงานด้านการสืบสวนเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านทางออนไลน์ ระบบ Zoom Cloud Meeting พร้อมด้วย ดร. นิตยา โสรีกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เข้าร่วมการเปิดสัมมนาฯ ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการสืบสวนได้พัฒนาความรู้ เสริมสร้างทักษะ เทคนิคด้านการสืบสวนและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน ควบคู่ไปกับกฎหมายและความรู้เชิงวิชาการ บูรณาการครบทั้งกระบวนการ เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและเป็นที่ยอมรับต่อทุกภาคส่วนต่อไป ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2567 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญและมีความชำนาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นผู้ให้ความรู้ตามหลักสูตรฯ ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567