กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

ภาพข่าว

ผู้แทนสสภ.1-10 นำเสนอผลงาน 6 Flagship Projects ขยายผลตามยุทธศาสตร์ EASE Excise

ดร. นิตยา โสรีกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วย นางสิริพร ธนนันทนสกุล ที่ปรึกษากรมสรรพสามิตด้านบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบบริหาร นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ ที่ปรึกษากรมสรรพสามิตด้านนโยบายและโครงสร้างภาษี และนางสุชาดา โชนะโต ที่ปรึกษาด้านนโยบาย ด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาล (ESG) รับฟังการนำเสนอความคืบหน้า 6 Flagship Projects ในการดำเนินการขยายผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ EASE Excise ซึ่งผู้แทนจากสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1-10 เป็นผู้นำเสนอ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567