กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การประชุมเพื่อหารือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ว่าที่ร้อยตรี ประยุทธ เสตถาภิรมย์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ นางสาวรัชฎา วานิชกร ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี นางแพรวพรรณ จันทร์ประทักษ์ สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองกำกับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต นางสาวพรวิไล มีเนตร ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1-10 เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตให้บรรลุตามเป้าหมายรายได้ภาษีสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย ณ Command Room ชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต พร้อมทั้งประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรเเกรม Microsoft Team เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567