กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การประชุมการพิจารณาเกี่ยวกับหลักการตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ระยะที่ 2

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี ประยุทธ เสตถาภิรมย์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รองประธานในการประชุมเกี่ยวกับหลักการตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ระยะที่ 2 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 กรมสรรพสามิต พร้อมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567