กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

ภาพข่าว

การประชุมแนวทางการจัดทำข่าว และรายงานผลการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ครั้งที่ 1/2567

ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ ภูมิประเทศ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุม แนวทางการจัดทำข่าว และรายงานผลการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2567 พร้อมด้วย ดร. นิตยา โสรีกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต นายพยุง บุญสมสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และคณะทำงานโฆษกกรมสรรพสามิต เพื่อให้สำนักงานสรรพสามิตภาคและสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มีแนวทางและถือปฏิบัติการจัดทำข่าวปราบปรามของกรมสรรพสามิตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1-10 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567