กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

ภาพข่าว

สรรพสามิตจัดประชุมติดตามผลการปราบปราม และหารือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปราบปราม

ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ ภูมิประเทศ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปราบปราม และหารือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปราบปราม โดยมีผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1-10 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบสรรพสามิต ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปราบปราม หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปราบปราม ผู้แทนจากกองกำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ด้านปราบปรามและตรวจสอบภาษีจากสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1-10 เข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) ในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567