กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

ประชุมเตรียมความพร้อมในการประกาศใช้กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าสุรา (สุราแช่ ชนิดไวน์)

ว่าที่ร้อยตรี ประยุทธ เสตถาภิรมย์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกาศใช้กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าสุรา (สุราแช่ ชนิดไวน์) แนวปฏิบัติสำหรับสินค้าสุรา (สุราแช่ ชนิดไวน์) ในการนำเข้าสินค้าเพื่อการค้า และที่นำติดตัวเข้ามา หรือนำสินค้าเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้า หรือนำสินค้าเข้ามาโดยมิใช่เพื่อการค้า แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ และการตรวจสอบราคาขายปลีกแนะนำสำหรับสินค้าสุราแช่ชนิดไวน์ และสปาร์กกลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่น ที่นำเข้ามาเพื่อการค้า แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดราคาเพื่อใช้เป็นฐานในการคำนวณภาษีสำหรับสินค้าสุราแช่ชนิดไวน์ และสปาร์กกลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่น กรณีนำติดตัวเข้ามาหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้าหรือมิใช่เพื่อการค้า (ได้รับการผ่อนผันไม่ต้องแจ้งราคาขายปลีกแนะนำตามมาตรา 18) โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 207 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต พร้อมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567