กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูเเลผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นรายสินค้า และบริการ ประจำเดือนมกราคม 2567

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูเเลผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นรายสินค้า และบริการ ประจำเดือนมกราคม 2567 เพื่อติดตาม วิเคราะห์ และรายงานผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตสำหรับประกอบการกำหนดนโยบาย และหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตให้เป็นตามเป้าหมายที่กรมสรรพสามิตกำหนดไว้ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ Command Room ชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต พร้อมทั้งประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรเเกรม Microsoft Team เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567