กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

ภาพข่าว

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต”

ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ ภูมิประเทศ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต” โดยมี นายสุเมธ ฤทธิ์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567 เพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีและตรวจสอบภาษี รวมถึงผู้ที่มีความสนใจได้พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ เข้าใจแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมถึงมีโอกาสได้แลกเปลี่ยน ซักถามปัญหาในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต โดยมีบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ประกอบด้วยบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 – 5 โดยได้รับเกียรติจากนางแพรวพรรณ จันทร์ประทักษ์ สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 นางสาวศิริเพ็ญ ศิริสวัสดิ์ สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 นางสาวพรพิมล จึงจินต์เจริญ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ กองกำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต นายฐิติพงศ์ ฉิมศร นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ นางสาวนิตยา กันหานนท์ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ และนายอธิวัฒน์ ลาภหลาย นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรดังกล่าว ณ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567