กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (คณะที่ 6.1)

ว่าที่ร้อยตรี ประยุทธ เสตถาภิรมย์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (คณะที่ 6.1) พร้อมด้วยนางสาวรัชฎา วานิชกร ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี นางนิชานันท์ อัครนววิสิฐ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้ เข้าร่วมประชุมเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินการตามมาตรการ EV3 และ EV3.5 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าว อยู่ในแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและอากาศยาน โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 501 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต พร้อมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567