กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับการให้บริการของกรมสรรพสามิตด้วย UX & Service Journey Design (ครั้งที่3) (Listening Workshop) การรับฟังผู้ประกอบการสรรพสามิต สินค้าเครื่องดื่ม

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับการให้บริการของกรมสรรพสามิตด้วย UX & Service Journey Design (ครั้งที่3) (Listening Workshop) การรับฟังผู้ประกอบการสรรพสามิต สินค้าเครื่องดื่ม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้กรมสรรพสามิตยกระดับประสบการณ์การให้บริการด้วย UX & Service Journey Design ที่มุ่งเน้นทั้งผู้รับบริการภายนอกและภายในเป็นสำคัญ (Start with user and work backwards) และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และยกระดับประสบการณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตในรูปแบบใหม่ ที่มุ่งเน้นการทำงานที่มีความคล่องตัว รวดเร็ว และสามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที โดยได้รับเกียรติจาก นายอาร์ชวัส เจริญศิลป์ และ นายวุฒิกร นิธิกุลตานนท์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ตามโครงการดังกล่าว โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมโครงการสัมมนาดังกล่าว ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566