กรมสรรพสามิต | Excise Department สถิติข้อมูลภาษี

 

รายงาน สถิติผลการจัตเก็บภาษีในประเทศ และภาษีนำเข้า จำแนกตามประเภทรายได้