ค่านิยม วัฒนธรรม กรมสรรพสามิต

 • ค่านิยมกรมสรรพสามิต
  • ความหมายค่านิยมกรมสรรพสามิต
   • S = Standardization (ความมีมาตรฐาน)
   • T = Transparency (ความโปร่งใส)
   • A = Accountability (จิตสำนึกความรับผิดชอบ)
   • R = Rapid & Simplicity (ความรวดเร็วและเรียบง่าย)
   • S = Satisfaction (ความพึงพอใจ)

   

  • วัฒนธรรมองค์กร (Excise Culture)
   • ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน โปร่งใส และเป็นธรรม
   • พัฒนาปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง บูรณาการงานเครือข่าย และหมั่นศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
   • ยึดมั่นในมาตรฐานการบริการ โดยคำนึงถึงความพอใจที่เกินกว่า ความคาดหวังของผู้รับบริการ
   • กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ได้รับมอบหมาย โดยคำนึงผลกระทบ อย่างครบถ้วน
   • มีจริยธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง รับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงาน
   • เคารพผู้อาวุโสและเพื่อนร่วมงาน รวมไปถึงประชาชนผู้รับบริการ