คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทน

กรมสรรพสามิต | Excise Department

 

bullet1.jpg คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 382/2565  
  เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนคลิกที่นี่  
 
bullet1.jpg คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 383/2565  
  เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสรรพสามิตภาค คลิกที่นี่  
 
bullet1.jpg คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 212/2564  
  เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน คลิกที่นี่  
 
bullet1.jpg คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 211/2564  
  เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสรรพสามิตภาค คลิกที่นี่  
     
bullet1.jpg คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 285/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสรรพสามิตภาค  คลิกที่นี่ (26/05/2563)  
     
bullet1.jpg คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 479/2562 คลิกที่นี่ (02/10/2562)  
     
bullet1.jpg คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 118/2562 และ 119/2562 คลิกที่นี่ (08/03/2562)  
     
bullet1.jpg คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 240/2561 คลิกที่นี่ (24/04/2561)  
  เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (ส่วนกลาง)  
     
bullet1.jpg คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 239/2561 คลิกที่นี่ (24/04/2561)  
  รื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค    
     
bullet1.jpg คำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 1791/2560   คลิกที่นี่   
  เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต  
     
bullet1.jpg คำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 1505/2560   คลิกที่นี่   (5/10/2560)  
  เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต  
     
bullet1.jpg คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 728/2559  
  เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  คลิกที่นี่  
     
bullet1.jpg คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 727/2559  
 

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค  คลิกที่นี่

 
     
bullet1.jpg คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 394/2559   
  เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนคลิกที่นี่  
     
bullet1.jpg คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 393/2559   
  เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค คลิกที่นี่  
     
bullet1.jpg คำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 50/2559   
  เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต  คลิกที่นี่  
     
bullet1.jpg คำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 191/2558   
  เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต  คลิกที่นี่  
     
bullet1.jpg คำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 623/2557  
  เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  คลิกที่นี่  
     
bullet1.jpg คำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 614/2557  
  เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน   คลิกที่นี่  
     
bullet1.jpg คำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 613/2557  
  เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค  คลิกที่นี่