การแบ่งส่วนราชการ

กรมสรรพสามิต | Excise Department

 

ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 1 ให้แบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต ดังต่อไปนี้

(1). สำนักงานเลขานุการกรม

(2). ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

(3). สำนักกฎหมาย

(4). สำนักงานสรรสามิตพื้นที่ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด 

(5). สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

(6) - (15). สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 - 10 ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

(16). สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม 

(17). สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

(18). สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2  

(19). สำนักบริหารการคลังและรายได้

(20). สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

(21). สำนักแผนภาษี

 /ข้อ 4... : (กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 คลิกที่นี่