กรมสรรพสามิต | Excise Department คำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

bullet1.jpg   คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 109/2566 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 
  เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 8) คลิกที่นี่  
   
bullet1.jpg  ตารางการสรุปมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี    คลิกที่นี่  
   
bullet1.jpg  คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่  697/2555 ลงวันที่ 11 ธ.ค 2555 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทน
  อธิบดีกรมสรรพสามิต ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  (ฉบับที่ 7)   คลิกที่นี่   bullet1.jpg   คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 487/2553 ลงวันที่ 29 ต.ค. 2553 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทน  
  อธิบดีกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 6) คลิกที่นี่  bullet1.jpg   คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 352/2553 ลงวันที่ 18 ส.ค. 2553 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทน  
  อธิบดีกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 5) คลิกที่นี่  
   

bullet1.jpg

คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 57/2553 ลงวันที่ 5 ก.พ. 2553 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทน

  อธิบดีกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 4) คลิกที่นี่
   

bullet1.jpg

 คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 261/2552 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2552 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทน 

  อธิบดีกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) คลิกที่นี่
   

bullet1.jpg

คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 681/2551 ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2551 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทน 

  อธิบดีกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) คลิกที่นี่
   
bullet1.jpg สั่งกรมสรรพสามิต ที่ 380/2551 ลงวันที่ 6 ส.ค. 2551 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ  คลิกที่นี่
   

 bullet1.jpg

 

คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 669/2550 ลงวันที่ 21 ธ.ค. 2550 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 1) คลิกที่นี่