คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 8/2567 ลงวันที่ 10 มกราคม 2567คำสั่งมอบอำนาจ

กรมสรรพสามิต | Excise Department
   
bullet1.jpg คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 259/2567 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2567
  เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต คลิกที่นี่
   
bullet1.jpg คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 8/2567 ลงวันที่ 10 มกราคม 2567
  เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต คลิกที่นี่
   
bullet1.jpg คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 726/2566 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2566
  เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต คลิกที่นี่
   
bullet1.jpg คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 134/2566 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2566
  เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต คลิกที่นี่
   
bullet1.jpg คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 631/2565 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2565
  เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต คลิกที่นี่
 
bullet1.jpg คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 304/2565 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2565
  เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต คลิกที่นี่
   
bullet1.jpg คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 149/2565 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2565
  เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต คลิกที่นี่
   
bullet1.jpg คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 481/2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564
  เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต คลิกที่นี่
   
bullet1.jpg คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 332/2564 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
  เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต คลิกที่นี่
   
bullet1.jpg คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 314/2564 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564
  เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต คลิกที่นี่
   
bullet1.jpg คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 90/2564 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
  เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต คลิกที่นี่
 
bullet1.jpg คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 689/2563 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
  เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต คลิกที่นี่
 
bullet1.jpg คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 569/2563 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563
  เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต คลิกที่นี่
   
bullet1.jpg คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 179/2563 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563
  เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต คลิกที่นี่
   

bullet1.jpg

คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 63/2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563

  เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต คลิกที่นี่
   
bullet1.jpg คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 625/2562 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562
  เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต คลิกที่นี่
   
   
 bullet1.jpg คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 470/2562 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562
  เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต คลิกที่นี่
   
 bullet1.jpg คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 669/2561 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
  เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต คลิกที่นี่
   
 bullet1.jpg คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 660/2561 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
  เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต คลิกที่นี่
   
 bullet1.jpg คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 574/2561
  เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต คลิกที่นี่
   
 bullet1.jpg คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 675/2560
  เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต คลิกที่นี่
   
bullet1.jpg คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 575/2560
เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต คลิกที่นี่
   
bullet1.jpg คำสังกรมสรรพสามิต ที่ 512/2560 
เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ไปปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับการดำเนินคดี และการดำเนินการเกี่ยวกับคดี คลิกที่นี่
   
bullet1.jpg  คำสังกรมสรรพสามิต ที่ 511/2560 
เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต คลิกที่นี่
 
bullet1.jpg คำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 481/2560
  เรื่องมอบอำนาจหน้าที่ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต  (ฉบับที่ 17)  คลิกที่นี่
   
bullet1.jpg  คำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 702/2559 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
  เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต (ฉบับที่ 16) คลิกที่นี่
   
bullet1.jpg  คำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 19/2559 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559
  เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติการราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต คลิกที่นี่
   
 bullet1.jpg คำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 19/2559 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559
  เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติการราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต  คลิกที่นี่
   
 bullet1.jpg คำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 505/2558 ลงวันที่ 15 กันยายน 2558
  เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติการราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต  คลิกที่นี่