กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
Goods and Exhibits Analysis

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ กรมสรรพสามิต

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ กรมสรรพสามิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565

กรมสรรพสามิต | Excise Department

KM2565

กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ได้จัดกิจกรรรม KM (การจัดการความรู้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก (Atomic Absorption Spectrometer : AA) โดยวิทยากรจากส่วนวิเคราะห์ 1 กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง โดยกิจกรรมได้จัดขึ้นในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการสุราและแอลกอฮอล์ อาคารเทคนิค 2552 กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรม CSR : โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในองค์การ และร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม ณ จ.ระยอง ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2565

กิจกรรม CSR : โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในองค์การ และร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม ณ จ.ระยอง ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2565

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประกาศเจตนารมณ์ เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ ของกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ปีงบประมาณ 2565

ประกาศเจตนารมณ์ เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ ของกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ปีงบประมาณ 2565

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประกาศเจตนารมณ์ เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ ของกรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2565

ประกาศเจตนารมณ์ เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ ของกรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2565