กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
Goods and Exhibits Analysis

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประกาศเจตนารมณ์ เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ ของกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ปีงบประมาณ 2567

ประกาศเจตนารมณ์ เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ ของกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ปีงบประมาณ 2567

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรรม KM (การจัดการความรู้ : Knowledge Management)

กิจกรรรม KM (การจัดการความรู้ : Knowledge Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เรื่อง “ การศึกษาดูงานตามโครงการเผยแพร่ความรู้จากบุคลากรสู่ชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และความสามารถในการแข่งขัน ตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ” ณ บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา กิจกรรรม KM ในครั้งนี้ นำเสนอโดย นางสาวพิมพ์สุดา อุทิศ นางสาวสุวรรณา ขันวิเทียน และทีมงานนักวิทยาศาสตร์จากส่วนวิเคราะห์ 1 (สุราและแอลกอฮอล์) กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง กิจกรรม KM ได้จัดบรรยายขึ้นในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ชั้น 3 อาคารเทคนิค 2552 กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตจัดสัมมนาจุดประกายความคิดเชิงนวัตกรรมและการสร้างสรรค์นวัตกรรมภาครัฐเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งพัฒนาบุคลากรสร้างสรรค์งานนวัตกรรมขับเคลื่อนองค์กร

กรมสรรพสามิตจัดสัมมนาจุดประกายความคิดเชิงนวัตกรรมและการสร้างสรรค์นวัตกรรมภาครัฐเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งพัฒนาบุคลากรสร้างสรรค์งานนวัตกรรมขับเคลื่อนองค์กร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของกรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2567

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของกรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2567

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ผลงานนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 "น้อง Sci ตอบได้" จากส่วนวิเคราะห์ 1 คว้ารางวัลพิเศษ 2 รางวัล

ผลงานนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 "น้อง Sci ตอบได้" จากส่วนวิเคราะห์ 1 คว้ารางวัลพิเศษ 2 รางวัล

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรรม KM (การจัดการความรู้ : Knowledge Management) เรื่อง น้อง SCI ตอบได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

กิจกรรรม KM (การจัดการความรู้ : Knowledge Management) เรื่อง น้อง SCI ตอบได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

กรมสรรพสามิต | Excise Department

Excise Exercise Day

กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ได้ส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำกิจกรรม Excise Exercise Day ด้วยกิจกรรมเต้นแอโรบิกออกกำลังกาย เพื่อลดการเมื่อยล้าจากการทำงาน และส่งเสริมสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ EASE Excise กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : Agile way of Working : ส่งเสริมสมรรถนะและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้เป็น Smart People โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ณ อาคารเทคนิค 2552 กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรม ตลาดนัดหมุนเวียน (Circular Market)

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ณ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์กรมสรรพสามิต ได้จัดกิจกรรม Excise ESG Day ประจำเดือนสิงหาคม และกิจกรรมตลาดนัดหมุนเวียน (Circular Market) เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำเอาเสื้อผ้า สิ่งของที่ใช้แล้วมาจำหน่าย เพื่อหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่และเป็นการลดการกำจัดขยะ รวมถึงสร้างรายได้ให้แก่เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้บุคลากรในสังกัดกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวโดยนำสินค้ามาจำหน่าย ถือเป็นการสับเปลี่ยน หมุนเวียน และกลับมาใช้ใหม่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ EASE Excise กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาษีสรรพสามิต มุ่งเน้นสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) สร้างมาตรฐานสากล เดินหน้าประเทศไทยสู่ความยั่งยืน”