กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
Goods and Exhibits Analysis

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประกาศเจตนารมณ์ เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ ของกรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2565

ประกาศเจตนารมณ์ของกรมสรรพสามิต ปี 2565

ประกาศเจตนารมณ์ เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ ของกรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2565

ประกาศเจตนารมณ์ เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ ของกรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2565