กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
Goods and Exhibits Analysis

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

Excise Exercise Day

กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ได้ส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำกิจกรรม Excise Exercise Day ด้วยกิจกรรมเต้นแอโรบิกออกกำลังกาย เพื่อลดการเมื่อยล้าจากการทำงาน และส่งเสริมสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ EASE Excise กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : Agile way of Working : ส่งเสริมสมรรถนะและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้เป็น Smart People โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ณ อาคารเทคนิค 2552 กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรม ตลาดนัดหมุนเวียน (Circular Market)

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ณ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์กรมสรรพสามิต ได้จัดกิจกรรม Excise ESG Day ประจำเดือนสิงหาคม และกิจกรรมตลาดนัดหมุนเวียน (Circular Market) เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำเอาเสื้อผ้า สิ่งของที่ใช้แล้วมาจำหน่าย เพื่อหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่และเป็นการลดการกำจัดขยะ รวมถึงสร้างรายได้ให้แก่เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้บุคลากรในสังกัดกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวโดยนำสินค้ามาจำหน่าย ถือเป็นการสับเปลี่ยน หมุนเวียน และกลับมาใช้ใหม่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ EASE Excise กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาษีสรรพสามิต มุ่งเน้นสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) สร้างมาตรฐานสากล เดินหน้าประเทศไทยสู่ความยั่งยืน”

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรม CSR : โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในองค์กรอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด ESG” และร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม ณ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2566

กิจกรรม CSR : โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในองค์กรอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด ESG” และร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม ณ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2566

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรม KM (การจัดการความรู้) เรื่อง CESIUM-137 (ซีเซียม-137) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

กิจกรรม KM (การจัดการความรู้) เรื่อง CESIUM-137 (ซีเซียม-137) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประกาศเจตนารมณ์ เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ ของกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ปีงบประมาณ 2566

ประกาศเจตนารมณ์ เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ ของกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ปีงบประมาณ 2566

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY) ของกรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2566

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY) ของกรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2566