วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต

BNER01.jpg

 

วิสัยทัศน์

bullet1.jpg ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

 

พันธกิจ

bullet1.jpg  นำนวัตกรรมและฐานข้อมูลมาใช้เพื่อการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน

bullet1.jpg  ผลักดันมาตรการภาษีเพื่อความผาสุกของประชาชน

bullet1.jpg  พัฒนาองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0