กรมสรรพสามิต
The Excise Department

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต

BNER01.jpg

 

 • วิสัยทัศน์ (Vision)
  • ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
   The leader of tax collection for society,environment and energy.
 • พันธกิจ (Mission)
  • พัฒนามาตรการภาษีเพื่อสิ่งแวดล้อม และสังคม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
  • เป็นองค์กรต้นแบบด้าน Innovation Culture
  • เพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการดำเนินงานและการให้บริการด้วยเทคโนโลยี
  • ส่งเสริมการให้บริการด้วยระบบดิจิทัล (Digital Service)
 • ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต (Strategy)
  • ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรการภาษี เพื่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย
  • พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทุกมิติ
  • ยกระดับมาตรฐานการดำเนินงาน และการให้บริการสู่ระดับสากล
  • พัฒนาระบบการให้บริการแบบไร้รอยต่อ