กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
Goods and Exhibits Analysis

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department กิจกรรม CSR : โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในองค์การ และร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม ณ จ.ระยอง ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2565

กิจกรรม CSR โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในองค์การ และร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม ณ จ.ระยอง ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2565

กิจกรรม CSR โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในองค์การ และร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม ณ จ.ระยอง ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2565

กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ได้จัดกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในองค์การ กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง กรมสรรพสามิต เพื่อให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ทั้งด้านการปฏิบัติงาน คุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร อีกทั้งร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม ณ จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ระยอง จังหวัดระยอง