กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
Goods and Exhibits Analysis

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department LAB Excise 2022 Presentation

สไลด์1.JPG 

Slide2.JPG

Slide3.JPG

Slide4.JPG