กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
Goods and Exhibits Analysis

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department บทความและสาระน่ารู้

icon123.png  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

- กฏหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

 

icon123.png  บทความและสาระน่ารู้ จากส่วนวิเคราะห์ 1     

- ความหมายของสุรา 

- ประเภทและชนิดของสุรา

- หน่วยงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุรา 

- เกณฑ์ในการตรวจติดตามคุณภาพสุราที่ผลิตภายในประเทศ 

- เกณฑ์ในการควบคุมคุณภาพสุราที่นำเข้าจากต่างประเทศ 

- การขออนุญาตทำและขายสุรา

- กรรมวิธีการผลิตสุรา 

- การพัฒนาคุณภาพสุราชุมชน

- มาตรฐานยกระดับสุราแช่ (ไวน์) ไทย

- คู่มือการวิเคราะห์หาปริมาณเอทิลคาร์บาเมทในสุราโดยใช้เครื่อง GC-MSD

- การศึกษาเชิงเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์กรดซอร์บิก โดยใช้เครื่อง Spectrophotometer  

- การประกันคุณภาพผลการทดสอบสุราโดยการทำการทดสอบความชำนาญ (Proficiency Test)

- การศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานสุราที่ผลิตในประเทศโดยการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา  

 

icon123.png  บทความและสาระน่ารู้ จากส่วนวิเคราะห์ 2      

- ความรู้เกี่ยวกับการตรวจวัดสาร Marker 2020 

- VDO เกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องตรวจวัดสาร Marker 2020 

- การส่งตัวอย่างน้ำมันเพื่อตรวจวิเคราะห์ 

- คำนิยามน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 

- รายการทดสอบสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 

 

 

icon123.png  บทความและสาระน่ารู้ จากส่วนวิเคราะห์ 3    

- คู่มือการขอรับสิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ สำหรับเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก 

- ลักษณะสินค้ายาสูบ 

- ความรู้เกี่ยวกับยาสูบ 

- การหาปริมาณนิโคติน 

- การหาเมนทอล