กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
Goods and Exhibits Analysis

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department กรมสรรพสามิตจัดสัมมนาจุดประกายความคิดเชิงนวัตกรรมและการสร้างสรรค์นวัตกรรมภาครัฐเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งพัฒนาบุคลากรสร้างสรรค์งานนวัตกรรมขับเคลื่อนองค์กร

UATUCM535028

กรมสรรพสามิตจัดสัมมนาจุดประกายความคิดเชิงนวัตกรรมและการสร้างสรรค์นวัตกรรมภาครัฐเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งพัฒนาบุคลากรสร้างสรรค์งานนวัตกรรมขับเคลื่อนองค์กร

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจุดประกายความคิดเชิงนวัตกรรมและการสร้างสรรค์นวัตกรรมภาครัฐเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Innovative Thinking and Government Innovation Creation for Sustainable Development) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีบุคลากรกรมสรรพสามิตจากส่วนกลาง สำนักงานสรรพสามิตภาคและสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เข้าร่วมสัมมนาฯ จำนวน 133 ราย และทางกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ได้ส่งบุคลากรจากส่วนวิเคราะห์ 2 เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดแลกเปลี่ยน ความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาศักยภาพความคิดเชิงนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์งานนวัตกรรมอันจะส่งผลให้กรมสรรพสามิตขับเคลื่อน พัฒนาและก้าวหน้าต่อไป โดยได้รับเกียรติจากคณะอาจารย์ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และ ความเชี่ยวชาญในการพัฒนานวัตกรรมมาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ณ โรงเเรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส เเวนด้าเเกรนด์ จังหวัดนนทบุรี