กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
Goods and Exhibits Analysis

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ผลงานนวัตกรรม "น้อง Sci ตอบได้" คว้ารางวัลพิเศษ 2 รางวัล

ผลงานนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลงานนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 "น้อง Sci ตอบได้" จากส่วนวิเคราะห์ 1 คว้ารางวัลพิเศษ 2 รางวัล

❤ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง กรมสรรพสามิต ได้นำเสนอผลงานนวัตกรรม "น้อง Sci ตอบได้" ตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การขับเคลื่อนนวัตกรรมภาครัฐสู่การบริการที่เป็นเลิศและยั่งยืน ผ่านการนำเสนอผลงาน โดยทีมเจ้าของผลงานเจ้าหน้าที่จากส่วนวิเคราะห์ 1 (สุราและแอลกอฮอล์) นำโดยนางสาวรุ่งรัศมี ปานปัญญาเลิศ (ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ 1) นางสาวพิมพ์วัลคุ์ เพ็ญสุภา และนางสาวสุภาวดี ขุนพินิจ ❤ โดย "น้อง Sci ตอบได้" เป็นทั้งระบบติดตามสถานะตัวอย่าง ระบบตอบคำถามอัตโนมัติ และคลังข้อมูล เพื่อเป็นการให้บริการที่ครอบคลุมต่อความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น น้อง Sci ตอบได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานะของตัวอย่าง เป็นการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและเป็นระบบที่ On Line All Time เป็นการเพิ่มช่องทางในการตอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสุราและแอลกอฮอล์ และสร้างความพึงพอใจเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในด้านบริการให้กับหน่วยงาน ❤ น้อง Sci ตอบได้ สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ Line Official Account สำหรับใช้ในการติดตามสถานะตัวอย่าง ตอบคำถามที่พบบ่อย และคลังความรู้เกี่ยวกับสุราและแอลกอฮอล์ โดยใช้ Google Sheets, Google App Script, Web Application และ Line Official Account Manager ในการพัฒนาผลงานในครั้งนี้และต่อไปในอนาคต ❤ ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าว ได้นำรางวัลมาให้กับพวกเราชาวกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลางอีกด้วย ประกอบด้วย รางวัลการมีส่วนร่วม และรางวัลขวัญใจกรรมการ ❤ สามารถชมวิดิโอนำเสนอผลงาน ได้ที่ Youtube โดยพิมพ์ชื่อช่อง “กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง : LabExcise” หรือที่ Link : https://www.youtube.com/watch?v=N5R-KZOKZsU หรือเพจ Facebook : กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง กรมสรรพสามิต :: LabExcise ❤ ❤ 👍🏻👍🏻🤟🏻🤟🏻