กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
Goods and Exhibits Analysis

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department กิจกรรรม KM (การจัดการความรู้ : Knowledge Management) เรื่อง น้อง SCI ตอบได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

กิจกรรรม KM (การจัดการความรู้ : Knowledge Management) เรื่อง น้อง SCI ตอบได้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

กิจกรรรม KM (การจัดการความรู้ : Knowledge Management) เรื่อง น้อง SCI ตอบได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

กิจกรรรม KM (การจัดการความรู้ : Knowledge Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 เรื่อง “ น้อง SCI ตอบได้ ” ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง Platform ที่เป็นทั้งระบบติดตามสถานะตัวอย่าง ระบบตอบคำถามอัตโนมัติ และคลังข้อมูล เพื่อเป็นการให้บริการที่ครอบคลุมต่อความต้องการของผู้รับบริการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตมากยิ่งขึ้น นำเสนอโดย นางสาวพิมพ์วัลคุ์ เพ็ญสุภา นางสาวสุภาวดี ขุนพินิจ และทีมงานนักวิทยาศาสตร์จากส่วนวิเคราะห์ 1 (สุราและแอลกอฮอล์) กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง กิจกรรมได้จัดขึ้นในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ชั้น 3 อาคารเทคนิค 2552 กรมสรรพสามิต