กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
Goods and Exhibits Analysis

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department Excise Exercise Day

Excise Exercise Day

กิจกรรม Excise Exercise Day

กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ได้ส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำกิจกรรม Excise Exercise Day ด้วยกิจกรรมเต้นแอโรบิกออกกำลังกาย เพื่อลดการเมื่อยล้าจากการทำงาน และส่งเสริมสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ EASE Excise กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : Agile way of Working : ส่งเสริมสมรรถนะและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้เป็น Smart People โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ณ อาคารเทคนิค 2552 กรมสรรพสามิต