กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
Goods and Exhibits Analysis

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department กิจกรรม ตลาดนัดหมุนเวียน (Circular Market)

กิจกรรม ตลาดนัดหมุนเวียน (Circular Market)

กิจกรรม ตลาดนัดหมุนเวียน (Circular Market)

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ณ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์กรมสรรพสามิต ได้จัดกิจกรรม Excise ESG Day ประจำเดือนสิงหาคม และกิจกรรมตลาดนัดหมุนเวียน (Circular Market) เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำเอาเสื้อผ้า สิ่งของที่ใช้แล้วมาจำหน่าย เพื่อหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่และเป็นการลดการกำจัดขยะ รวมถึงสร้างรายได้ให้แก่เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้บุคลากรในสังกัดกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวโดยนำสินค้ามาจำหน่าย ถือเป็นการสับเปลี่ยน หมุนเวียน และกลับมาใช้ใหม่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ EASE Excise กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาษีสรรพสามิต มุ่งเน้นสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) สร้างมาตรฐานสากล เดินหน้าประเทศไทยสู่ความยั่งยืน”