กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
Goods and Exhibits Analysis

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department กิจกรรม CSR : โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในองค์กรอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด ESG” และร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม ณ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2566

กิจกรรม CSR : โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในองค์กรอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด ESG

กิจกรรม CSR : โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในองค์กรอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด ESG” และร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม ณ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2566;

นายณรงค์ ศิริบำรุงวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในองค์กรอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด ESG” เพื่อให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ทั้งด้านการปฏิบัติงาน คุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร อีกทั้งร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมกันฟื้นฟูป่ารักษาสิ่งแวดล้อมให้เป็นหลังคาโคราช กิจกรรมปลูกป่าลอยฟ้า โดยใช้หนังสติ๊กยิงเมล็ดพันธุ์ต่าง ๆ เช่น มะค่าโมง ลงไปยังพื้นที่ผืนป่าเบื้องล่าง เกิดเป็นต้นกล้าไม้ต้นใหม่ ในพื้นที่เขายายเที่ยง อีกทั้งกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลางได้ส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำกิจกรรม Exercise Day ด้วยกิจกรรมเต้นแอโรบิกออกกำลังกาย โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมพาโค่ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา