ประชาชน/ผู้เสียภาษี > บทความ/แหล่งความรู้ > การจัดการความรู้พื้นที่อุบลราชธานี
  

รายงานผลตามแผนงานด้านการพัฒนามาตรฐานการให้บริการ ปีงบประมาณ 2557

เอกสารประกอบรายงานการประชุมข้าราชการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี ครั้งที่ 10 / 2556

เอกสารประกอบรายงานการประชุมข้าราชการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี ครั้งที่ 11 / 2556

เอกสารประกอบรายงานการประชุมข้าราชการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี ครั้งที่ 9 / 2556  

พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต