ประชาชน/ผู้เสียภาษี > บทความ/แหล่งความรู้ > การจัดการความรู้พื้นที่กรุงเทพมหานคร3
  

คู่มือประชาชนสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ 3

แผนที่เขตพื้นที่ (Zoning) บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานเขตบางซื่อ

คู่มือการเขียนหนังสือราชการ

การจัดการความรู้ (Knowledge Management-KM)

คู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

การบริหารการเปลี่ยนแปลง Change Management (ฉบับปรับปรุง 2552)

พัฒนาการความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน

รายงานผลตามแผนงานด้านการพัฒนามาตรฐานการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557