สรรพสามิตพื้นที่ยโสธร เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน 

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางศิริลักษณ์  สิงห์โต สรรพสามิตพื้นที่ยโสธร เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ณ ที่ว่าการอำเภอกุดชุม  อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 

 


ystexc256000001.pptx.jpg