ประชาชน/ผู้เสียภาษี > บทความ/แหล่งความรู้ > การจัดการความรู้พื้นที่ยโสธร
  

การจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงาน (KM) รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2567 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) KM ระหว่างหน่วยงาน (รอบ 6 เดือนหลัง) ประจำปีงบประมาณ 2566

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) KM ภายในหน่วยงาน (รอบ เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ 2566 

การจัดการความรู้ (Knowledge Menagement) KM ระหว่างหน่วยงาน (รอบ 6 เดือนหลัง) ประจำปีงบประมาณ 2565 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) KM ภายในหน่วยงาน (รอบ 6 เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ 2565 

วิธีปฏิบัติและเทคนิคการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตประเภทสินค้าเครื่องดื่ม (รอบ 6 เดือนหลัง)  

การจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) ระหว่างหน่วยงาน (รอบ 6 เดือนแรก)  

การจัดการความรู้ KM (Knowledge Management) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗

การจัดการความรู้ KM (Knowledge Management) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗

รายงานผลการดำเนินการตามแผนงานด้านการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

การจัดการความรู้ KM (Knowledge Management) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗

การจัดการความรู้ KM (Knowledge Management) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗

การจัดการความรู้ KM (Knowledge Management) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗

การจัดการความรู้ KM (Knowledge Management) ประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๗

การจัดการความรู้ KM (Knowledge Management) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗