เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร
  

 ผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร

 

ผู้บริหาร

 
พิพัฒน์ คำพูนเว็บยโส2.jpg

นายพิพัฒน์  คำพูน
สรรพสามิตพื้นที่ยโสธร

 

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 หัวหน้าฝ่ายปราบปราม หัวหน้าฝ่ายบริหาร
การจัดเก็บภาษี
 หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
 วิรวุฒิ  พิหูสูตร.jpg  นายสนั่น  ธรรมวงษ์การณ์.jpg 

 -ว่าง-

 -ว่าง-

นายวิรวุฒิ  พิหูสูตร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

นายสนั่น ธรรมวงษ์การณ์
 
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

 

นางพนาวรรณ แสนสุด
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

 

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

       
       

 

สาขาเมืองยโสธร

สาขาไทยเจริญสาขามหาชนะชัย

นายสมพร  ยางสุข.jpg

-ว่าง- 

นายถาวร.jpg

นายสมพร ยางสุข
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
หัวหน้าสำนักงาน
สรรพสามิตพื้นที่สาขา
 


นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
หัวหน้าสำนักงาน

สรรพสามิตพื้นที่สาขา

นายถาวร  สายป้อง
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส
หัวหน้าสำนักงาน
สรรพสามิตพื้นที่สาขา

 

กลับด้านบน

 Rg1-footer.jpg