เกี่ยวกับสำนักงาน > พื้นที่รับผิดชอบ
  

พื้นที่รับผิดชอบ 9 อำเภอ แบ่งออกเป็น 1 พื้นที่ และ 2 สาขา

1. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร

    อำเภอเมืองยโสธร

    อำเภอทรายมูล

2. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขามหาชนะชัย เขตอำเภอที่ดูแล และรับผิดชอบคือ

     อำเภอมหาชนะชัย

     อำเภอคำเขื่อนแก้ว

     อำเภอค้อวัง     

3. สำนักงานสรรพสามิตพื้่นที่ยโสธร สาขาไทยเจริญ เขตอำเภอที่ดูแล และรับผิดชอบ คือ     

     อำเภอไทยเจริญ

     อำเภอเลิงนกทา

     อำเภอป่าติ้ว

     อำเภอกุดชุม