เกี่ยวกับสำนักงาน > พื้นที่รับผิดชอบ
  

พื้นที่รับผิดชอบ 9 อำเภอ แบ่งออกเป็น 1 พื้นที่ และ 3 สาขา

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร

     (1) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธร เขตอำเภอที่ดูแลและรับผิดชอบคือ

         อำเภอเมืองยโสธร

         อำเภอทรายมูล

         อำเภอป่าติ้ว

   (2) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขามหาชนะชัย เขตอำเภอที่ดูแลและรับผิดชอบคือ

        อำเภอมหาชนะชัย

        อำเภอคำเขื่อนแก้ว

        อำเภอค้อวัง     

   (3) สำนักงานสรรพสามิตพื้่นที่ยโสธร สาขาไทยเจริญ เขตอำเภอที่ดูแลและรับผิดชอบคือ     

        อำเภอไทยเจริญ

        อำเภอเลิงนกทา

        อำเภอกุดชุม