ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
  
รูป km ตานี
KM การจัดการความรู้ฯ ร่วมกับ สนง.สรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ชนะ 1
ลงทะเบียนโครงการเราชนะ 
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

km 3
การจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงาน KM
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

264521.jpg
สัมมนาเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้รับบริการและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับผู้ประกอบการยาเส้นพื้นเมือง
 : ผู้บันทึกข้อมูล