เกี่ยวกับสำนักงาน > แผนงานโครงการที่รับผิดชอบ
  
 

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงานโครงการที่รับผิดชอบ และยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายละเอียด 1. ยุทธศาตร์กรมสรรพสามิตปี  2564
 
               2. ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 5 ปี  ( พ.ศ.2560 - 2564 )

                3. แผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี 5 ปี รองรับประชาคมอาเซียน
                4. แผนยุทธศาสตร์สำนักงานสรรพสามิคภาคที่ 1 - 10