เกี่ยวกับสำนักงาน > ทำเนียบผู้บริหาร
  

 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่ยะลา

ตั้งแต่ พ.ศ.2479 - ปัจจุบัน

1.ขุนโชติชาญอักษร         

 

 

2479 – 2483

2.นายนาม

พยัคพันธ์     

 

2483 – 2487

3.นายสงกราต์

ประสิทธิ์อักษร  

 

2487 – 2491

4.นายสุวัธน์

อุยะกุล      

 

2491 – 2493

5.นายส่ง

 

รักรุ่งเรือง         

 

2493 – 2495

6.นายวิชัย

ติวงศ์       

 

2495 – 2496

7.นายสุวัธน์

อุยะกุล   

 

 

2496 – 2497

8.ขุนสิทธิธนากร         

 

 

2497 – 2500

9.นายวิภาคย์

วิบูลย์พันธ์  

 

2500 – 2503

10.นายสุนันท์

อังกนะ    

 

 

2503 – 2513

11.นายเกรียงศักดิ์

ชุมพลวงค์  

 

2513 – 2517

12.นายชาติชัย

ชอบธรรม    

 

2517 – 2521

13.นายคล้าย

วงศ์วิสสุต   

 

2521 – 2523

14.นายศริ

ศรีปราโมทย์   

 

2523 – 2525

15.นายสัญชัย

พรหมจรรย์       

 

2525 – 2527

16.นายเติมพันธ์

  นคร       

 

2527 – 2529

17.นายอนันต์

มุสิกวัณณ์        

 

2529 – 2532

18.นายเต็มพงศ์

ณ นคร        

 

2532 – 2535

19.นายวีระ

วิเศษสิงห์              

 

2535 – 2539

20.นายทวี

อุดมผล             

 

2539 – 2540

21.นายไพบูลย์

เรืองศรีมั่น     

 

2540 – 2541

22.นายจำนงค์

เทพเสนา       

 

2541 – 2542

23.นายณัฐนนท์

คำสุข        

 

2542 – 2544

24.นายไพบูลย์

แพน้อย       

 

2544 – 2545

25.นางสาวสุภัทรา

ห่อศรีสัมพันธ์    

 

2545 – 2547

26.นายอนุกูล

พรหมมาศ       

 

2547 – 2548

27.นายบุญมา

ตองอ่อน            

 

2548 – 2548

28.นายอนุศักดิ์

นิลยกานนท์   

 

2548 – 2549

29.นายเอนก

คล้ายแก้ว      

 

2549 – 2550

30.นายธรรมรัตน์

ชาญสมร      

 

2550 – 2550

31.นายศศิโสภา

เกียรติวัฒน์  

 

2550 – 2552

32.นายชาญณรงค์

กมลศิริ      

 

2552 – 2554

33.นายสมพร

เฟื่องฟุ้ง             

 

2554 – 2555

34.นางสาวชลธาร

วิศรุตวงศ์    

 

2556 – 2557

35.นายดนลาเตะ

หะยีเด           

 

2557 – 2559

36.นายวศิน

สีตลารมณ์              

 

2560 – 2561

37.นางภาวนา

เกียรติชูศักดิ์          

 

2561 – 2561

38. นายภาณุพงศ์

ศรีเกตุ            

 

2561 - 2563

39.นางสาวสุวิมล 

ทองเสนอ

 

2564 - ปัจจุบัน