• อ่านรายละเอียด
  • อ่านรายละเอียด
  • อ่านรายละเอียด
  • อ่านรายละเอียด
  • อ่านรายละเอียด
  • อ่านรายละเอียด
  • อ่านรายละเอียด
 

  
36882222.jpg
พิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
งานอำนวยการ โทร 055411767 ต่อ 303 : ผู้บันทึกข้อมูล 

2825666.jpg
กิจกรรม CSR ปลูกปะการัง ฟื้นฟูทะเลไทย 
ฝ่ายอำนวยการ โทร 055411767 ต่อ 303 : ผู้บันทึกข้อมูล 

l101.jpg
สัมมนาสร้า้งความเข้าใจแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสุรากลั่นชุมชนในแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง
ฝ่ายอำนวยการ โทร 0-5541-1767 ต่อ 303 : ผู้บันทึกข้อมูล 

S__3145864444444.jpg
ท่านผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานฯ
ฝ่ายอำนวยการ โทร 055411767 ต่อ 303 : ผู้บันทึกข้อมูล